Kto i na jakich zasadach może otrzymać wojskową emeryturę?

Żołnierze zawodowi mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby. Zyskują wówczas prawo do otrzymania świadczenia wynoszącego 40 procent ostatniego uposażenia powiększonego o różne dodatki. Żołnierze, którzy zostali zatrudnieni w wojsku po 31 grudnia 2012 nabędą prawa emerytalne dopiero po odsłużeniu 25 lat. Zasady nabywania praw do wojskowej emerytury zostały określone w przyjętej 10 grudnia 1993 roku ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Jednolity tekst ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 330. Emerytura na starych zasadach Zgodnie z przepisami emeryt wojskowy to żołnierz, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej z ustalonym prawem do emerytury wojskowej. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przysługuje prawo do świadczenia pod warunkiem, że w dniu, w którym został zwolniony ze służby miał wypracowane 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Do wymaganych 15 lat służby żołnierz ma prawo wliczyć do 3 lat urlopu wychowawczego. Żołnierz, który przejdzie na emeryturę po 15 latach służby otrzyma emeryturę w wysokości 40 procent jej wymiaru. Zgodnie z ustawą podstawą wymiaru określono kwotę uposażenia, która przysługiwała żołnierzowi w ostatnim miesiącu pełnienia przez niego służby. W ustawie znalazły się przepisy, które pozwalają na zwiększenie emerytury.

Kiedy emerytura ulega zwiększeniu?

W przypadku, gdy żołnierz zdecyduje się odsłużyć więcej niż 15 lat, za każdy rok otrzyma emeryturę powiększoną o 2,6 procent podstawy wymiaru. O 2,6 procent podstawy wymiaru za rok zostanie podwyższona emerytura także za każdy rok okresów składkowych, które poprzedzały służbę. Maksymalnie mogą to być 3 lata, z tym, że za każdy kolejny rok emerytura może zostać podwyższona tylko o 1,3 procent podstawy wymiaru. W przypadku okresów nieskładkowych, które poprzedzają służbę – emerytura żołnierza może zostać powiększona o 0,7 procent podstawy wymiaru. W ustawie przewidziane zostały również inne sytuacje, które mogą spowodować, że żołnierz otrzyma wyższą emeryturę.

Może ona wzrosnąć o 2 procent podstawy wymiaru za każdy rok służby, którą żołnierz pełnił w:       

  • ◦ składzie załogi okrętu podwodnego;       
  • ◦ składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych;       
  • ◦ charakterze nurka lub płetwonurka;       
  • ◦ fizycznym zwalczaniu terroryzmu.

Nowe zasady

Według tych zasad na emeryturę mogą przechodzić tylko żołnierze, którzy zostali przyjęci do służby do dnia 31 grudnia 2012 roku. Żołnierze, którzy zostali zatrudnieni po tej dacie zyskają prawo do emerytury dopiero, gdy odsłużą przynajmniej 25 lat.