Kto od 01.01.2010r. jest uprawniony do korzystania z pomocy rekonwersyjnej?

W okresie do dwudziestu czterech miesięcy od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej: każdy były żołnierz zawodowy z wyjątkiem żołnierzy zwolnionych ze służby z powodu, o których mówi art 111 pkt 1, 12-15 (ustawy pragmatycznej) w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia może korzystać z pomocy doradcy zawodowego, a także pomocy w zakresie przekwalifikowania oraz pośrednictwa pracy.

W praktyce okazuje się, że są to niemalże wszyscy żołnierze poza tymi, którzy zwolnienie zostali z powodu:

 • zrzeczenia się polskiego obywatelstwa;
 • prawomocnego orzeczenia dotyczącego wymierzenia kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia dotyczącego środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia ze służby bądź zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za karę pozbawienia wolności (w tym również aresztu wojskowego) – tyczy się to kar bez warunkowego zawieszenia ich wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia bądź pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.2.Z pomocy można również korzystać bezterminowo.

Tyczy się to żołnierzy:

 • którzy pełnili służbę zawodową i zostali zwolnienie z zawodowej służby wojskowej na skutek ustalenia przez komisję lekarską niezdolności do pełnienia służby wojskowej na skutek wypadku, który miał ścisły związek z pełnieniem służby bądź na skutek choroby, która powstała w związku z właściwościami bądź warunkami służby.

pomoc rekonwersyjna doradzctwo

Żołnierz zawodowy, który uzyskał zgodę dowódcy jednostki może również korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego – tyczy się to tych żołnierzy, którzy pełnią służbę wojskową nie krócej niż trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego oraz pośrednictwa pracy – tyczy się to żołnierzy na dwa lata przed zwolnieniem ze służby zawodowej pod warunkiem, że pełnił służbę nie krócej niż cztery lata;
 • praktyk zawodowych na pół roku przed zwolnieniem ze służby – tyczy się to jednak tych żołnierzy, którzy służyli nie krócej niż dziewięć lat

Na wysokość zwrotu kosztów wpływa wysługa lat. Opierając się na tym kryterium od 1 stycznia 2017 roku, wynosi:

 • po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 2400 zł);
 • po 9 latach służby wojskowej - 200 % ( 4800 zł);
 • po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia ( 7200 zł zł).

Pomoc rekonwersyjna w zakresie przekwalifikowania zawodowego można liczyć na zwrot kosztów w zakresie zwrotu kosztów przejazdu z mieszkania zamieszkania do ośrodka, w którym odbywają się szkolenia i z powrotem.