Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o rekonwersję

Udzielaniem pomocy rekonwersyjnej zajmują się następujące organa wojskowe:       

 • dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej;       
 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej z siedzibą w Warszawie;       
 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie. Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu;       
 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania sztabów wojskowych w poszczególnych województwach;       
 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych z siedzibą w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.
 •  

Dokumenty, które do wniosku o rekonwersję muszą dołączyć żołnierze zawodowi

 1. Dokument,w którym został określony termin, w którym żołnierz zostanie zwolniony z pełnienia zawodowej służby wojskowej. Zamiast tego dokumentu żołnierz może złożyć oświadczenie o tym, że planuje przestać pełnić zawodową służbę wojskową.
 2. Pisemną zgodę dowódcy jednostki wojskowej na przeorientowanie zawodowe.
 3. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki o wysokości wysługi zawodowej służby wojskowej, którą posiada żołnierz.
 4. Zaświadczenie wydane przez ośrodek szkoleniowy, że jest uprawniony do przeprowadzania szkoleń.

Dokumenty, które muszą dołączyć byli żołnierze zawodowi 

 1. Rozkaz o zwolnieniu z pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 2. Dokument, w którym została potwierdzona posiadana przez byłego żołnierza zawodowego wysługa służby wojskowej.
 3. Zaświadczenie wystawione przez ośrodek szkoleniowy o tym, że posiada uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.
 4. W przypadku byłego żołnierza zawodowego, który posiada uprawnienia do bezterminowego korzystania z pomocy rekonwersyjnej lub posiada prawo do podwyższonego limitu dofinansowania  niezbędne jest dołączenie stosowanych dokumentów, które prawa te potwierdzą.

dokumenty rekonwersyjne dla żołnierzy

Dokumenty dołączane przez małżonka lub dziecko żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć pełniąc obowiązki służbowe

 1. Skrócony odpis aktu małżeństwa lub urodzenia;
 2. Dokument, który potwierdza zaginięcie lub zgon małżonka;
 3. Zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego o posiadaniu uprawnień do przeprowadzania szkoleń.

Dzieci, które mają 18-25 lat do wniosku muszą dołączyć także:       

 • zaświadczenie o stanie cywilnym;       
 • zaświadczenie o tym, że pobierają naukę;       
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności.Rodzina żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć wykonując zadania służbowego wniosek o rekonwersję składa do dyrektora WBE.