Pomoc rekonwersyjna: sposoby realizacji

Zanim nastąpi planowane zwolnienie żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mówi art  111 pkt 3, 8, 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 pkt 3-5 ustawy dowódca jednostki wojskowej ma obowiązek skierować tego żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe. Co ważne, ich termin powinien zostać ustalony wspólnie z żołnierzem. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że do udzielenia pomocy nie dochodzi w sposób automatyczny. Nie chodzi bowiem o to, aby żołnierza uszczęśliwiać na siłę. 

Aby pomoc miała miejsce, żołnierz musi wyrazić chęć skorzystania z proponowanej mu pomocy. Oznacza to, że może nie zdecydować się na udział w zajęciach o charakterze grupowym. Musi jednak złożyć stosowne oświadczenie, które następnie dołączana jest do akt personalnych. Za organizację zajęć odpowiada Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej bądź ośrodki aktywizacji zawodowej. Jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, to były żołnierz korzysta z niego w trybie indywidualnym.

Żołnierz zawodowy oraz były żołnierz zawodowy mają prawo skorzystania z przyuczenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego, które są są realizowane w uprawnionych do tego ośrodkach. Koszty, które poniósł żołnierz mogą być pokryte albo w całości, albo w części do wysokości, która co roku określana jest w stosownych przepisach. Pomoc ta udzielana jest na podstawie wniosku, który należy złożyć do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej. Dokonuje się tego za pośrednictwem dowódcy jednostki, w której żołnierz pełni służbę. Po wpłynięciu wniosku dowódca ma obowiązek powiadomić właściwego pełnomocnika dowódcy rodzaju sił zbrojnych bądź okręgu wojskowego, korpusu lub szefa sztabu.

rekonwersja aplikacja

Obowiązkowe jest również powiadomienie zainteresowanego żołnierza, jak rozpatrzono wniosek.Były żołnierz zawodowy omawianą pomoc otrzymuje wyłącznie na podstawie wniosku, jaki składa do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej. Robi to za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, który właściwy jest z uwagi na miejsce zamieszkania żołnierza.

We wniosku zawrzeć należy:

  • stopień wojskowy
  • imię oraz nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer, pod którym można się skontaktować;
  • formę pomocy, którą żołnierz jest zainteresowany.

Jeśli chodzi o ostatni punkt, to niezbędne jest zamieszczenie we wniosku pełnej nazwy szkolenia i jego kierunku, informacji dotyczących instytucji organizującej szkolenie, terminu, w jakim szkolenie ma się odbyć, kosztów, które trzeba w związku z tym ponieść. Niezbędne jest również uzasadnienie wniosku.