Emeryt wojskowy a dorabianie

Polskie prawo mówi o tym, że jeśli mundurowy dorobi do swojej emerytury siedemdziesiąt procent miesięcznego wynagrodzenia, przysługujące mu świadczenie nadal będzie wypłacane w całości. Jeśli zaś zarobi więcej niż siedemdziesiąt procent, kwota ta będzie jednak niższa niż 130 procent wynagrodzenia, jego świadczenie zmaleje o taką kwotę, o jaką podskoczył limit. Nadal nie może być to jednak więcej niż 25 procent emerytury. Jeśli z kolei dorabianie przekracza 130 procent średniego wynagrodzenia, emerytura automatycznie maleje o 25 procent swojej wartości.

Sama emerytura wojskowa jest świadczeniem, które jest wypłacane żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej. Wymogiem jest tu jednak posiadanie w dniu zwolnienia piętnastu lat służby w Wojsku Polskim. Jeśli jednak pierwsze powołanie miało miejsce po 21 grudnia 2012 roku sytuacja ulega zmianie. W takim przypadku emerytura przysługuje po ukończeniu pięćdziesiątego piątego roku życia pod warunkiem służby wynoszącej 25 lat. I od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Te dotyczą żołnierzy mających ustalone prawo do tak zwanej emerytury ZUS-owskiej. Ta obejmuje nie tylko okresy pracy w wojsku, ale i pracy z nią równorzędnej. Nie można jednak zapominać o tym, że mówiąc o okresach służby wojskowej mamy też do czynienia z okresem urlopu wychowawczego nie dłuższym jednak niż trzyletni.

dorabianie na emeryturze wojskowej

Przepisy mówią też, że osoba, która ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego zobowiązana jest zawiadomić wojskowy organ emerytalny o tym, że podjęła taką działalność, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Musi też informować o tym, jakie są jej przychody, a także, jak się one zmieniają. Obowiązek taki spoczywa zresztą również na pracodawcy oraz na zleceniodawcy. Również urząd skarbowy powinien informować wojskowy organ emerytalny o tym, że emeryt albo rencista podjęli działalność pozarolniczą.

Polskie prawo precyzuje, że działalność, jaka podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego to nie tylko zatrudnienie, ale także służba oraz inne prace zarobkowe, w tym prowadzenie działalności pozarolniczej. Do puli takich przychodów wlicza się również określone kwoty zasiłków. Tu należy pamiętać, że jest to nie tylko zasiłek chorobowy, ale również macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenie pobierane za czas niezdolności do pracy uzyskiwane w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, zasiłek wyrównawczy, dodatek wychowawczy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego. Jeśli zarobki przekroczą 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, osoba taka ma zmniejszoną nie tylko emeryturę, ale również prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.