Komu przysługuje i jak jest naliczana emerytura wojskowa?

Już po piętnastu latach służby żołnierze zawodowi mogą liczyć na emeryturę. Jej wysokość wynosi wówczas czterdzieści procent ostatniego uposażenia, do którego zalicza się także najróżniejsze powiększenia. Trzeba jednak pamiętać, że ci, którzy służbę w armii rozpoczęli po 31 grudnia 2012 roku na emeryturę mogą przejść dopiero wtedy, kiedy odsłużą aż dwadzieścia pięć lat.

Zasady dotyczące nabywania prawa do emerytury wojskowej określane są w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity - Dz.U. 2015 poz. 330).

Dawne zasady

W ustawie znajdują się informacje mówiące o tym, że emerytem wojskowym jest żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który nabył prawo do emerytury wojskowej. Świadczenie to przyznawane jest żołnierzowi, który w dniu zwolnienia ze służby miał odsłużone przynajmniej piętnaście lat. Warto podkreślić, że do wymaganych piętnastu lat żołnierz mógł wliczyć maksymalnie trzy lata urlopu wypoczynkowego. Emerytura wypłacana po piętnastu latach służby wynosi czterdzieści procent podstawy jej wymiaru. Jeśli chodzi o podstawę, to ustawa mówi, że jest to kwota uposażenia przysługującego żołnierzowi w ostatnim miesiącu, w którym pełnił służbę. Dodatkowo ustawa mówi o wielu sytuacjach, w których żołnierz może liczyć na jej powiększenie.

podwyższenie emerytury wojskowej

Podwyższenie emerytury

Każdy rok służby ponad piętnaście lat oznacza wzrost świadczenia emerytalnego o 2,6% podstawy. Dokładnie taki sam wzrost notowany jest za każdy rok okresów składkowych, które poprzedzały wstąpienie do służby. Co jednak ważne, maksymalnie dotyczy to trzech lat. Za czwarty oraz każdy kolejny rok emerytura może wzrosnąć jedynie o 1,3% podstawy. Jeśli chodzi o okresy nieskładkowe poprzedzające służbę, to zapewniają one wzrost o 0,7% podstawy.W ustawie znalazły się również zapisy mówiące o podwyższeniu emerytury.

Wzrasta ona o 2% podstawy wymiaru za każdy rok w przypadku, jeśli służba była pełniona w:

  • składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych;
  • składzie załóg okrętów podwodnych;
  • charakterze nurków i płetwonurków;
  • zwalczaniu fizycznym terroryzmu.

W przypadku latania na pozostałych samolotach, pływania w składzie załóg podwodnych jednostek pływających, służby jako skoczek spadochronowy oraz saper, służby wywiadowczej poza Polską oraz służby w oddziałach specjalnych, emerytura wzrasta o 1% rocznie.Od 2013 roku zasady te dotyczą wyłącznie żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę przed 31 grudnia 2012 roku. Ci, którzy wstąpili do armii po tej dacie podlegają nowym regulacjom, jeśli chodzi o naliczanie emerytury. Wymagane jest przynajmniej dwadzieścia pięć lat służby oraz ukończenie pięćdziesięciu pięciu lat.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.