Płace i inflacja w służbach mundurowych

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów wyrażające sprzeciw wobec propozycji rządu w zakresie waloryzacji uposażeń. Chodzi o realną inflację i jednoczesne przesunięcie terminu realizacji z 1 stycznia na 1 marca 2023 r. 20 października 2022 r. Rada prawdopodobnie podejmie decyzje, w tym o akcji protestacyjnej.

Związkowcy debatowali w ubiegłym tygodniu nad bezczynnością premiera i szefów resortów mundurowych (w tym MSWiA) w kwestii waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy w podległych formacjach. Przyjmując projekt budżetu państwa 2023, rząd zawarł w art. 9 podwyżkę kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy do 1.740,64 zł. Wynosi ona dotychczas 1.614,69 zł Średnie uposażenie żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej to 4,3x kwota bazowa. Obecnie 6943,17 zł. Od 2023 roku będzie to 7484,75 zł. To wzrost o 541,58 zł, czyli o 7,8 procent - Taki wskaźnik waloryzacji został utrzymany dla wszystkich pracowników sektora publicznego podczas sejmowego pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej.

Manewr z wykorzystaniem terminów waloryzacji

Inflacja ma tendencję wzrostową. Główny Urząd Statystyczny (GUS), potwierdził niedawno wstępne liczby dotyczące wzrostu cen towarów i usług w ciągu ostatniego roku (17,2 proc. od września 2022 do września 2021). Powoduje to znaczny spadek realnej wartości uposażeń funkcjonariuszy, na co nie zgadzają się związkowcy. Domagają się rekompensat co najmniej na poziomie, na jakim jest realna inflacja, którą rząd wyliczył na 9,8 proc. na rok 2023.

Członkowie RFZZSM wyrazili również swoją dezaprobatę dla projektu ustawy autorstwa rządu o szczególnych rozwiązaniach. Niepokój budzi zmiana ustawy budżetowej na rok 2023 dotycząca terminu wejścia w życie wyliczeń kwoty bazowej służb mundurowych. Wprowadzenie waloryzacji od l. marca 2023 r., zamiast tradycyjnego 1 stycznia.

Zdaniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. oznacza to, że od 20 marca 2023 r. podwyżka byłaby większa. Dr Jarosław Symczyk stwierdził, że wszyscy funkcjonariusze tej formacji otrzymają taką samą podwyżkę. W swoim wystąpieniu podczas inauguracji tego roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie stwierdził, że nie wprowadza się żadnych zmian w ustawie emerytalnej. Ma to zapobiec exodusowi policjantów do cywila. Zwłaszcza w świetle tego, że waloryzacja dla emerytur będzie znacznie wyższa dla pracowników mundurowych ze względu na wysoką inflację. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że marcowy wskaźnik waloryzacji wyniesie 13,8 proc. Ostateczny wskaźnik poznamy dopiero w lutym przyszłego roku, więc możliwe, że będzie on wyższy. Aby zapobiec masowym rezygnacjom pracowników służb mundurowych z czynnej służby, dokonano przesunięcia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych ze stycznia na marzec.

Dodatek za staż pracy w Policji i Służbie Więziennej

Komendant Główny i Komendant Główny Policji zapowiedzieli także podwyższenie minimalnego dodatku funkcyjnego z 20 proc. do 20 proc. Z tego rozwiązania skorzysta finansowo blisko 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Zwiększony zostanie również o 21 procent tzw. dodatek za staż pracy. Funkcjonariuszom z 15-letnim stażem uposażenie wzrośnie o 1 proc. za każdy rok, a po 35 latach nawet o 56 proc. Funkcjonariusz z 20-letnią służbą dostanie dodatkowo 5 proc. do uposażenia zasadniczego. Funkcjonariusz z 25-letnim stażem dostanie dodatkowo 10%. Na wysokość emerytury nie będzie miało wpływu dodatkowe 21% za służbę.

Podobne rozwiązania rozważane są w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Więziennej. W nowelizacji rozporządzenia ministra w sprawie dodatków stałych zaproponowano nowy sposób naliczania dodatku za wysługę lat dla funkcjonariuszy SW, którzy przesłużyli 15 lat. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. Funkcjonariusze z 15-letnią służbą będą mieli co roku naliczane dodatki i zwiększane o 1% uposażenia zasadniczego. Jest to w ramach ustawy (art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej) do 35% po 30 latach.

W projekcie rozporządzenia zapisano, że minimalny dodatek za wysługę lat, jaki może otrzymać funkcjonariusz SW, wynosi nie mniej niż 5 proc. uposażenia zasadniczego po 2 latach, 10 proc. uposażenia zasadniczego po 5 latach, 15 proc. uposażenia zasadniczego po 10 latach, 20 proc. uposażenia zasadniczego po 15 latach, 25% uposażenia zasadniczego Molument po 20 latach, 25% uposażenia zasadniczego Emolument po 20 latach, 30% uposażenia zasadniczego Moult - po 25 latach uposażenia po 30% uposażenia zasadniczego M - po 30% uposażenia zasadniczego Omolument po 30 do uposażenia zasadniczego po 35% uposażenia zasadniczego A uposażenia zasadniczego po 30 latach służby. Zgodnie z projektowaną regulacją nastąpi minimalna podwyżka dodatku za wysługę lat za określone okresy służby, takie jak: dwa lata, pięć lat, dziesięć lat, piętnaście lat, dwadzieścia lat, 25 lat i trzydzieści lat. Jak wynika z oceny skutków regulacji, będzie ono dotyczyło ponad 15 200 funkcjonariuszy SW.

Frustracja funkcjonariuszy może wywołać falę protestów

Środki te, zdaniem Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w skład której wchodzi m.in. przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), nie są wystarczające. FZZSM wystosował list do premiera, w którym stwierdza, że propozycja rządu dotycząca waloryzacji uposażeń na poziomie 7,8 procent, czyli poniżej 50 procent realnej inflacji, a następnie przesunięcie terminów ich wprowadzenia z 1 stycznia 2023 r. na 1 marca 2023 r. stworzyło bardzo negatywną atmosferę. Funkcjonariusze ostrzegają, że niezadowolenie funkcjonariuszy z powodu polityki rządu doprowadziło do "wybuchu niezadowolenia" i prowadzi do masowych protestów i odejść ze służby. Federacja domaga się od premiera natychmiastowego podjęcia działań w celu "rozwiązania sytuacji kryzysowej w służbach".

Na 20 października planowane jest drugie posiedzenie Rady. Może dojść do akcji protestacyjnej lub innych decyzji.

Jak podaje Zarząd Główny NSZZ Policjantów, celem jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą na wzrost uposażeń wyrównujący inflację. Wejdzie to w życie 1 stycznia 2023 r. Prezydium dopuszcza możliwość podzielenia przyszłorocznej regulacji na 2 składniki. Rząd ustalił poziom 7,8 proc. dla kwoty bazowej. W ramach tego pierwszego komponentu nastąpi wzrost tej kwoty. Drugi składnik to motywacyjny wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych. Prezydium jest otwarte na dalszą dyskusję na temat wzrostu dodatku za wysługę lat pod warunkiem, że będzie on miał istotny wpływ na wysokość emerytury.

Obecnie mamy kilka propozycji dotyczących dodatków za staż pracy. Ten dodatek nie będzie miał wpływu na świadczenia emerytalne w MSWiA, ale będzie miał wpływ na świadczenia emerytalne w Służbie Więziennej.

Jaki podatek zapłacimy za przekształcenie szkolenia?

Dodatek dla żołnierzy zawodowych nie jest planowany. MON proponuje, aby od 1 stycznia 2023 r. zwiększyć dodatek służbowy o 0,30 z 1500 zł (kwota bazowa dla dodatków). Obecnie dodatek służbowy wynosi 450 zł. Dotyczy to niektórych stanowisk w jednostkach bojowych. Dodatek służbowy zostanie podniesiony 43 337 żołnierzom zawodowym. Co trzeci pracownik służby czynnej.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.