Kto od 23.04.2022r. jest uprawniony do korzystania z pomocy rekonwersyjnej?

W praktyce okazuje się, że są to niemalże wszyscy żołnierze poza tymi, którzy zwolnieni zostali z powodu:

  • zrzeczenia się polskiego obywatelstwa;
  • prawomocnego orzeczenia dotyczącego wymierzenia kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
  • prawomocnego orzeczenia dotyczącego środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia ze służby bądź zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za karę pozbawienia wolności (w tym również aresztu wojskowego) – tyczy się to kar bez warunkowego zawieszenia ich wykonania;
  • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia bądź pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.2.Z pomocy można również korzystać bezterminowo.

Tyczy się to żołnierzy:

  • którzy pełnili służbę zawodową i zostali zwolnienie z zawodowej służby wojskowej na skutek ustalenia przez komisję lekarską niezdolności do pełnienia służby wojskowej na skutek wypadku, który miał ścisły związek z pełnieniem służby bądź na skutek choroby, która powstała w związku z właściwościami bądź warunkami służby.

pomoc rekonwersyjna doradzctwo

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny:

Art. 236. 1. Na terenie kraju żołnierz zawodowy, za uprzednią pisemną zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może, na pisemny wniosek, korzystać z pomocy w zakresie:

1) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 3 lata,

2) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata,

3) praktyk zawodowych na 3 miesiące przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat – udzielanej przez właściwe podmioty.

2. Do zgody, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 4 lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 226 pkt 1, 2, 7 i 11–15, w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, na pisemny wniosek, z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.