Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o rekonwersję

Udzielaniem pomocy rekonwersyjnej zajmują się następujące organa wojskowe:        1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych; 2) dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej;  3) kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej;  4) szefowie wojskowych centrów rekrutacji, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania;  5) właściwi dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych...


Pomoc rekonwersyjna: sposoby realizacji

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej jest udzielana na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974). W ramach doradztwa zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może skierować żołnierza na jego wniosek na zajęcia grupowe. Termin zajęć ustala się indywidualnie. Są one organizowane przez Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej lub inne ośrodki aktywizacji zawodowej...