Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o rekonwersję

Udzielaniem pomocy rekonwersyjnej zajmują się następujące organa wojskowe:       

1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych;

2) dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej; 

3) kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej; 

4) szefowie wojskowych centrów rekrutacji, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania; 

5) właściwi dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych.

Dokumenty, które do wniosku o rekonwersję muszą dołączyć żołnierze zawodowi

 1. Wniosek o pomoc rekonwersacyjną
 2. Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej
 3. Zezwolenie zgoda dowódcy - wydana przed rozpoczęciem szkolenia
 4. Zaświadczenie organu kadrowego podpisane przez dowódcę o liczbie lat zawodowej slużby wojskowej
 5. Pismo przewodnie z JW podpisane przez dowódcę
 6. Rozkaz zwalniający lub wypowiedzenie lub oświadczenie o planowanym zwolnieniu(oświadczenie podpisuje dowódca)
 7. Druk wymagany przez dane WBE - oświadczenie o dotychczasowym korzystaniu

Dokumenty, które muszą dołączyć byli żołnierze zawodowi 

 1. Wniosek o pomoc
 2. Rozkaz o zwolnieniu z pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 3. Dokument, w którym została potwierdzona posiadana przez byłego żołnierza zawodowego wysługa służby wojskowej.
 4. Zaświadczenie wystawione przez ośrodek szkoleniowy o tym, że posiada uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.
 5. W przypadku byłego żołnierza zawodowego, który posiada uprawnienia do bezterminowego korzystania z pomocy rekonwersyjnej lub posiada prawo do podwyższonego limitu dofinansowania  niezbędne jest dołączenie stosowanych dokumentów, które prawa te potwierdzą druk wymagany przez WBE.

dokumenty rekonwersyjne dla żołnierzy

Dokumenty dołączane przez małżonka lub dziecko żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć pełniąc obowiązki służbowe

 1. Skrócony odpis aktu małżeństwa lub urodzenia;
 2. Dokument, który potwierdza zaginięcie lub zgon małżonka;
 3. Zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego o posiadaniu uprawnień do przeprowadzania szkoleń.

Dzieci, które mają 18-25 lat do wniosku muszą dołączyć także:       

 • zaświadczenie o stanie cywilnym;       
 • zaświadczenie o tym, że pobierają naukę;       
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności.Rodzina żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć wykonując zadania służbowego wniosek o rekonwersję składa do dyrektora WBE.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.