Pomoc rekonwersyjna: sposoby realizacji

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej jest udzielana na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974). W ramach doradztwa zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może skierować żołnierza na jego wniosek na zajęcia grupowe. Termin zajęć ustala się indywidualnie. Są one organizowane przez Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej lub inne ośrodki aktywizacji zawodowej. Zajęcia trwają od 2 do 3 dni. Taka forma pomocy jest fakultatywna.

W ramach aktywizacji zawodowej żołnierz zawodowy, a także były żołnierz zawodowy może skorzystać z przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania zawodowego. Jest to możliwe w specjalnie do tego celu przygotowanych ośrodkach i instytucjach szkoleniowych, mających uprawnienia do prowadzenia tego typu kształceń. Koszty z tym związane pokrywane są każdorazowo do kwoty określanej w odrębnych przepisach, w całości lub części. Dowódca jednostki wojskowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, przesyła go do dyrektora Wojskowego Biura Emertytalnego, zwanego dalej „dyrektorem WBE”, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ. Wniosek o udzielenie takiej pomocy zawodowy żołnierz składa do  za pośrednictwiem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni on służbę. 

rekonwersja aplikacja

Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego byłych żołnierzy zawodowych lub uprawnionych członków rodzin, jest udzielana na wniosek skierowany do dyrektora WBE. Wniosek składa się za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ albo szefa wojskowego centrum rekrutacji, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ustawy, zwanego dalej „szefem WCR” – według wyboru uprawnionego.
W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem szefa WCR, wniosek ten wraz z dokumentami, przesyła się w terminie 7 dni od dnia otrzymania do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

§ 6. 1. Uprawniony żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:
1) wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej lub decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a w przypadku żołnierza nieposiadającego tych dokumentów – poświadczone przez dowódcę jednostki wojskowej oświadczenie o planowanej dacie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
2) uprzednią, pisemną zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
3) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
4) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
2. Uprawniony były żołnierz dołącza do wniosku:
1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz – w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 236 ust. 7 ustawy – decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających
w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
2) dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
3. Uprawniony małżonek dołącza do wniosku:
1) odpis skrócony aktu małżeństwa;
2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w z We wniosku określa się stopień wojskowy żołnierza, jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz numer telefonu do kontaktu.

Zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonuje dyrektor WBE:
1) żołnierzowi – po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej – przez wypłatę środków finansowych po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz oryginału dokumentu potwierdzającego ukończenie przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym;
2) byłemu żołnierzowi oraz uprawnionym członkom rodzin – w sposób wskazany w pkt 1 albo przez przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.